top of page
อาจารย์โอ้.jpg

แนะนำหลักสูตร

เนื้อหาเน้นไปที่ 5 ด้าน หรือ “5F” ตามแนวทางของกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่  F-Food อาหารไทย,  F-Film ภาพยนตร์ไทย,  F-Fashion แฟชั่นไทย,  F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ F-Festival เทศกาลประเพณีไทย สู่ระดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการในระดับอำนวยการหรือเทียบเท่าจากทุกหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก ให้เป็นนักบริหารระดับสูงมีศักยภาพ ในการบูรณาการขับเคลื่อนบริหารงานด้วยแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สังคมไทยและสังคมโลกในเชิงรุก จนสามารถผลิตผู้นำ กำลังคน และเครือข่าย ที่มีความรู้

ความเข้าใจ ความสามารถและมีทักษะ ในการนำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์เป็นนโยบายในการทำงานที่บูรณาการขับเคลื่อนบริหารงานด้วยแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สังคมไทยและสังคมโลก ส่งผลกระทบให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูง มีรายได้สูงขึ้น จากการบริหารงานท้องถิ่นด้วยการนำแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

อ่านต่อ

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Management) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รวมทั้งการจัดการตามแนวคิด Soft Power

2. เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและมุมมอง ในการบริหารจัดการแนวใหม่ โดยเฉพาะด้าน การจัดการเชิงสร้างสรรค์ เชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็น เครื่องมือในการบริหารนโยบายให้เกิดผลปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ Soft Power การบริหารจัดการที่สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยพาอัตลักษณ์ท้องถิ่นและของดีของไทยให้ไปสู่ระดับโลก ควบคู่กับการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขับเคลื่อนสู่สังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารขั้นสูงทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างเสริมสร้างมุมมองในการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Management) ร่วมกัน

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 170,000 บาท

(ไม่รวมการศึกษาดูงานต่างประเทศ)

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง จ่ายตามจริง

3. ค่าสมาชิก Club IRD  ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท

(บังคับชำระในวันรายงานตัว)

สถานที่อบรม

โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

88  ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ระยะเวลาการศึกษาอบรม

อบรมตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567 – 18 กุมภาพันธ์ 2568

(เรียนทุกวันอังคาร)

เวลา 10.00 – 20.00 น. หรือตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

หลักฐานประกอบการสมัคร
(จัดทำในรูปแบบ PDF ไฟล์) แนบในใบสมัคร

1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง ใส่สูท ไม่สวมแว่นดำ หรือเครื่องแบบข้าราชการ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน/ บัตรราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ/ บัตรประจำตัวข้าราชการเมือง/ พนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (กรณีภาคเอกชน)จำนวน 1 ฉบับ

6. ผู้สมัครที่มิได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของหน่วยงาน/ สถาบัน/ องค์กร ให้หัวหน้าหน่วยงาน/ สถาบัน/ องค์กร ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจอนุมัติให้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ออกหนังสือยินยอมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

การสมัคร

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่จัดเตรียมไฟล์ .pdf  

ตั้งแต่บัดนี้– 11 กันยายน 2567

(ภายในเวลา 16.30 น.)

ระบบการรับสมัครออนไลน์ทาง www.stm-ssru.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรม

1. ประกาศรายชื่อและยืนยันเข้าร่วมอบรม

วันที่ 18 - 22 กันยายน พ.ศ. 2567

ทางเว็บไซต์ https://www.cream-ssru.com/ และ www.ird.ssru.ac.th

2. กิจกรรมลงทะเบียนรายงานตัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์

คอนเวนชั่น เพื่อดำเนินการปฐมนิเทศแนะนำหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ และถ่ายภาพเพื่อ

จัดทำทำเนียบรุ่นให้แก่ผู้เข้าอบรม

คำชื่นชม

หลักสูตรการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ สำหรับผู้บริหารขั้นสูง ใช้เวลาการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ (จำนวน 108 ชั่วโมง)
ประกอบด้วย 6 หมวด

Idea Tree.png
Film.png
Fighting.png
Festival.png

หมวดที่ 1

การบริหารจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy)

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

หมวดที่ 2

หลักการและการบริหารจัดการซอฟต์พาวเวอร์

คุณปริวรรต วงษ์สำราญ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมวดที่ 3

เทคนิคการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์

ผศ.ชล บุนนาค 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

หมวดที่ 4  

เทคนิคการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หมวดที่ 5

การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 6

การจัดทำโครงงานกลุ่ม
เชิงปฏิบัติการ
พร้อมนำเสนอผลงาน

ทีมวิทยากร

Fashion.png

วิทยากรในหลักสูตร

เรียนรู้จากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ

ตารางเรียน

เรียนทุกวันอังคาร เวลา 10.00 – 20.00 น. หรือตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ กรุงเทพฯ

bottom of page